3yeargrowthofacroporapalmata
3yeargrowthofacroporapalmata